Alert button

Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization

Oct 23, 2023
Tianshi Che, Ji Liu, Yang Zhou, Jiaxiang Ren, Jiwen Zhou, Victor S. Sheng, Huaiyu Dai, Dejing Dou

Figure 1 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Figure 2 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Figure 3 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization
Figure 4 for Federated Learning of Large Language Models with Parameter-Efficient Prompt Tuning and Adaptive Optimization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: