Alert button

CM-PIE: Cross-modal perception for interactive-enhanced audio-visual video parsing

Oct 11, 2023
Yaru Chen, Ruohao Guo, Xubo Liu, Peipei Wu, Guangyao Li, Zhenbo Li, Wenwu Wang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: