Alert button

ChatEDA: A Large Language Model Powered Autonomous Agent for EDA

Aug 20, 2023
Zhuolun He, Haoyuan Wu, Xinyun Zhang, Xufeng Yao, Su Zheng, Haisheng Zheng, Bei Yu

Figure 1 for ChatEDA: A Large Language Model Powered Autonomous Agent for EDA
Figure 2 for ChatEDA: A Large Language Model Powered Autonomous Agent for EDA
Figure 3 for ChatEDA: A Large Language Model Powered Autonomous Agent for EDA
Figure 4 for ChatEDA: A Large Language Model Powered Autonomous Agent for EDA

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: