Alert button

VAST: Vivify Your Talking Avatar via Zero-Shot Expressive Facial Style Transfer

Aug 09, 2023
Liyang Chen, Zhiyong Wu, Runnan Li, Weihong Bao, Jun Ling, Xu Tan, Sheng Zhao

Figure 1 for VAST: Vivify Your Talking Avatar via Zero-Shot Expressive Facial Style Transfer
Figure 2 for VAST: Vivify Your Talking Avatar via Zero-Shot Expressive Facial Style Transfer
Figure 3 for VAST: Vivify Your Talking Avatar via Zero-Shot Expressive Facial Style Transfer
Figure 4 for VAST: Vivify Your Talking Avatar via Zero-Shot Expressive Facial Style Transfer

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: