Alert button

Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency

May 29, 2023
Yanqi Zhou, Nan Du, Yanping Huang, Daiyi Peng, Chang Lan, Da Huang, Siamak Shakeri, David So, Andrew Dai, Yifeng Lu, Zhifeng Chen, Quoc Le, Claire Cui, James Laundon, Jeff Dean

Figure 1 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Figure 2 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Figure 3 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Figure 4 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv iconopen_review iconOpenReview

Share this with someone who'll enjoy it: