Alert button

FedMR: Federated Learning via Model Recombination

May 18, 2023
Ming Hu, Zhihao Yue, Zhiwei Ling, Yihao Huang, Cheng Chen, Xian Wei, Yang Liu, Mingsong Chen

Figure 1 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Figure 2 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Figure 3 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Figure 4 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: