Alert button

FactReranker: Fact-guided Reranker for Faithful Radiology Report Summarization

Mar 15, 2023
Qianqian Xie, Jinpeng Hu, Jiayu Zhou, Yifan Peng, Fei Wang

Figure 1 for FactReranker: Fact-guided Reranker for Faithful Radiology Report Summarization
Figure 2 for FactReranker: Fact-guided Reranker for Faithful Radiology Report Summarization
Figure 3 for FactReranker: Fact-guided Reranker for Faithful Radiology Report Summarization
Figure 4 for FactReranker: Fact-guided Reranker for Faithful Radiology Report Summarization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: