Alert button

DrugOOD: Out-of-Distribution (OOD) Dataset Curator and Benchmark for AI-aided Drug Discovery -- A Focus on Affinity Prediction Problems with Noise Annotations

Jan 24, 2022
Yuanfeng Ji, Lu Zhang, Jiaxiang Wu, Bingzhe Wu, Long-Kai Huang, Tingyang Xu, Yu Rong, Lanqing Li, Jie Ren, Ding Xue, Houtim Lai, Shaoyong Xu, Jing Feng, Wei Liu, Ping Luo, Shuigeng Zhou, Junzhou Huang, Peilin Zhao, Yatao Bian

Figure 1 for DrugOOD: Out-of-Distribution (OOD) Dataset Curator and Benchmark for AI-aided Drug Discovery -- A Focus on Affinity Prediction Problems with Noise Annotations
Figure 2 for DrugOOD: Out-of-Distribution (OOD) Dataset Curator and Benchmark for AI-aided Drug Discovery -- A Focus on Affinity Prediction Problems with Noise Annotations
Figure 3 for DrugOOD: Out-of-Distribution (OOD) Dataset Curator and Benchmark for AI-aided Drug Discovery -- A Focus on Affinity Prediction Problems with Noise Annotations
Figure 4 for DrugOOD: Out-of-Distribution (OOD) Dataset Curator and Benchmark for AI-aided Drug Discovery -- A Focus on Affinity Prediction Problems with Noise Annotations

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: