BALSON: Bayesian Least Squares Optimization with Nonnegative L1-Norm Constraint

Jul 08, 2018
Jiyang Xie, Zhanyu Ma, Guoqiang Zhang, Jing-Hao Xue, Jen-Tzung Chien, Zhiqing Lin, Jun Guo


  Access Model/Code and Paper