Testing Deep Neural Network based Image Classifiers

May 20, 2019
Yuchi Tian, Ziyuan Zhong, Vicente Ordonez, Baishakhi Ray


  Access Model/Code and Paper
DeepTest: Automated Testing of Deep-Neural-Network-driven Autonomous Cars

Mar 20, 2018
Yuchi Tian, Kexin Pei, Suman Jana, Baishakhi Ray


  Access Model/Code and Paper