Alert button
Picture for Sunwoo Lee

Sunwoo Lee

Alert button

FoX: Formation-aware exploration in multi-agent reinforcement learning

Aug 22, 2023
Yonghyeon Jo, Sunwoo Lee, Junghyuk Yum, Seungyul Han

Figure 1 for FoX: Formation-aware exploration in multi-agent reinforcement learning
Figure 2 for FoX: Formation-aware exploration in multi-agent reinforcement learning
Figure 3 for FoX: Formation-aware exploration in multi-agent reinforcement learning
Figure 4 for FoX: Formation-aware exploration in multi-agent reinforcement learning
Viaarxiv icon

mL-BFGS: A Momentum-based L-BFGS for Distributed Large-Scale Neural Network Optimization

Jul 25, 2023
Yue Niu, Zalan Fabian, Sunwoo Lee, Mahdi Soltanolkotabi, Salman Avestimehr

Figure 1 for mL-BFGS: A Momentum-based L-BFGS for Distributed Large-Scale Neural Network Optimization
Figure 2 for mL-BFGS: A Momentum-based L-BFGS for Distributed Large-Scale Neural Network Optimization
Figure 3 for mL-BFGS: A Momentum-based L-BFGS for Distributed Large-Scale Neural Network Optimization
Figure 4 for mL-BFGS: A Momentum-based L-BFGS for Distributed Large-Scale Neural Network Optimization
Viaarxiv icon

WHAT, WHEN, and HOW to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue

Jun 21, 2023
Deuksin Kwon, Sunwoo Lee, Ki Hyun Kim, Seojin Lee, Taeyoon Kim, Eric Davis

Figure 1 for WHAT, WHEN, and HOW to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Figure 2 for WHAT, WHEN, and HOW to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Figure 3 for WHAT, WHEN, and HOW to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Figure 4 for WHAT, WHEN, and HOW to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Viaarxiv icon

$\textit{WHAT}$, $\textit{WHEN}$, and $\textit{HOW}$ to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue

Jun 06, 2023
Deuksin Kwon, Sunwoo Lee, Ki Hyun Kim, Seojin Lee, Taeyoon Kim, Eric Davis

Figure 1 for $\textit{WHAT}$, $\textit{WHEN}$, and $\textit{HOW}$ to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Figure 2 for $\textit{WHAT}$, $\textit{WHEN}$, and $\textit{HOW}$ to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Figure 3 for $\textit{WHAT}$, $\textit{WHEN}$, and $\textit{HOW}$ to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Figure 4 for $\textit{WHAT}$, $\textit{WHEN}$, and $\textit{HOW}$ to Ground: Designing User Persona-Aware Conversational Agents for Engaging Dialogue
Viaarxiv icon

TimelyFL: Heterogeneity-aware Asynchronous Federated Learning with Adaptive Partial Training

Apr 14, 2023
Tuo Zhang, Lei Gao, Sunwoo Lee, Mi Zhang, Salman Avestimehr

Figure 1 for TimelyFL: Heterogeneity-aware Asynchronous Federated Learning with Adaptive Partial Training
Figure 2 for TimelyFL: Heterogeneity-aware Asynchronous Federated Learning with Adaptive Partial Training
Figure 3 for TimelyFL: Heterogeneity-aware Asynchronous Federated Learning with Adaptive Partial Training
Figure 4 for TimelyFL: Heterogeneity-aware Asynchronous Federated Learning with Adaptive Partial Training
Viaarxiv icon

FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training

Mar 03, 2023
Zhenheng Tang, Xiaowen Chu, Ryan Yide Ran, Sunwoo Lee, Shaohuai Shi, Yonggang Zhang, Yuxin Wang, Alex Qiaozhong Liang, Salman Avestimehr, Chaoyang He

Figure 1 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Figure 2 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Figure 3 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Figure 4 for FedML Parrot: A Scalable Federated Learning System via Heterogeneity-aware Scheduling on Sequential and Hierarchical Training
Viaarxiv icon

FedAudio: A Federated Learning Benchmark for Audio Tasks

Nov 18, 2022
Tuo Zhang, Tiantian Feng, Samiul Alam, Sunwoo Lee, Mi Zhang, Shrikanth S. Narayanan, Salman Avestimehr

Figure 1 for FedAudio: A Federated Learning Benchmark for Audio Tasks
Figure 2 for FedAudio: A Federated Learning Benchmark for Audio Tasks
Figure 3 for FedAudio: A Federated Learning Benchmark for Audio Tasks
Figure 4 for FedAudio: A Federated Learning Benchmark for Audio Tasks
Viaarxiv icon

Federated Learning of Large Models at the Edge via Principal Sub-Model Training

Aug 28, 2022
Yue Niu, Saurav Prakash, Souvik Kundu, Sunwoo Lee, Salman Avestimehr

Figure 1 for Federated Learning of Large Models at the Edge via Principal Sub-Model Training
Figure 2 for Federated Learning of Large Models at the Edge via Principal Sub-Model Training
Figure 3 for Federated Learning of Large Models at the Edge via Principal Sub-Model Training
Figure 4 for Federated Learning of Large Models at the Edge via Principal Sub-Model Training
Viaarxiv icon

Partial Model Averaging in Federated Learning: Performance Guarantees and Benefits

Jan 11, 2022
Sunwoo Lee, Anit Kumar Sahu, Chaoyang He, Salman Avestimehr

Figure 1 for Partial Model Averaging in Federated Learning: Performance Guarantees and Benefits
Figure 2 for Partial Model Averaging in Federated Learning: Performance Guarantees and Benefits
Figure 3 for Partial Model Averaging in Federated Learning: Performance Guarantees and Benefits
Figure 4 for Partial Model Averaging in Federated Learning: Performance Guarantees and Benefits
Viaarxiv icon