Alert button

Ground-to-UAV 140 GHz channel measurement and modeling

Apr 03, 2024
Da Li, Peian Li, Jiabiao Zhao, Jianjian Liang, Jiacheng Liu, Guohao Liu, Yuanshuai Lei, Wenbo Liu, Jianqin Deng, Fuyong Liu, Jianjun Ma

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: