Alert button

Boosting Few-Shot Learning via Attentive Feature Regularization

Mar 23, 2024
Xingyu Zhu, Shuo Wang, Jinda Lu, Yanbin Hao, Haifeng Liu, Xiangnan He

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: