Alert button

TELEClass: Taxonomy Enrichment and LLM-Enhanced Hierarchical Text Classification with Minimal Supervision

Feb 29, 2024
Yunyi Zhang, Ruozhen Yang, Xueqiang Xu, Jinfeng Xiao, Jiaming Shen, Jiawei Han

Figure 1 for TELEClass: Taxonomy Enrichment and LLM-Enhanced Hierarchical Text Classification with Minimal Supervision
Figure 2 for TELEClass: Taxonomy Enrichment and LLM-Enhanced Hierarchical Text Classification with Minimal Supervision
Figure 3 for TELEClass: Taxonomy Enrichment and LLM-Enhanced Hierarchical Text Classification with Minimal Supervision
Figure 4 for TELEClass: Taxonomy Enrichment and LLM-Enhanced Hierarchical Text Classification with Minimal Supervision

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: