Alert button

We Choose to Go to Space: Agent-driven Human and Multi-Robot Collaboration in Microgravity

Feb 22, 2024
Miao Xin, Zhongrui You, Zihan Zhang, Taoran Jiang, Tingjia Xu, Haotian Liang, Guojing Ge, Yuchen Ji, Shentong Mo, Jian Cheng

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: