Alert button

Are LLM-based Evaluators Confusing NLG Quality Criteria?

Feb 19, 2024
Xinyu Hu, Mingqi Gao, Sen Hu, Yang Zhang, Yicheng Chen, Teng Xu, Xiaojun Wan

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: