Alert button

Shai: A large language model for asset management

Dec 21, 2023
Zhongyang Guo, Guanran Jiang, Zhongdan Zhang, Peng Li, Zhefeng Wang, Yinchun Wang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: