Alert button

Calibration-compatible Listwise Distillation of Privileged Features for CTR Prediction

Dec 14, 2023
Xiaoqiang Gui, Yueyao Cheng, Xiang-Rong Sheng, Yunfeng Zhao, Guoxian Yu, Shuguang Han, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: