Alert button

X-Dreamer: Creating High-quality 3D Content by Bridging the Domain Gap Between Text-to-2D and Text-to-3D Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Yiwei Ma, Yijun Fan, Jiayi Ji, Haowei Wang, Xiaoshuai Sun, Guannan Jiang, Annan Shu, Rongrong Ji

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: