Alert button

Towards Reasoning in Large Language Models via Multi-Agent Peer Review Collaboration

Nov 14, 2023
Zhenran Xu, Senbao Shi, Baotian Hu, Jindi Yu, Dongfang Li, Min Zhang, Yuxiang Wu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: