Alert button

Interpreting Pretrained Language Models via Concept Bottlenecks

Nov 08, 2023
Zhen Tan, Lu Cheng, Song Wang, Yuan Bo, Jundong Li, Huan Liu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: