Alert button

Explicit Feature Interaction-aware Uplift Network for Online Marketing

Jun 01, 2023
Dugang Liu, Xing Tang, Han Gao, Fuyuan Lyu, Xiuqiang He

Figure 1 for Explicit Feature Interaction-aware Uplift Network for Online Marketing
Figure 2 for Explicit Feature Interaction-aware Uplift Network for Online Marketing
Figure 3 for Explicit Feature Interaction-aware Uplift Network for Online Marketing
Figure 4 for Explicit Feature Interaction-aware Uplift Network for Online Marketing

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: