Alert button

Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation

May 25, 2023
Xiaokang Chen, Jiaxiang Tang, Diwen Wan, Jingbo Wang, Gang Zeng

Figure 1 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 2 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 3 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 4 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: