Alert button

Rethinking the Evaluation for Conversational Recommendation in the Era of Large Language Models

May 22, 2023
Xiaolei Wang, Xinyu Tang, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Ji-Rong Wen

Figure 1 for Rethinking the Evaluation for Conversational Recommendation in the Era of Large Language Models
Figure 2 for Rethinking the Evaluation for Conversational Recommendation in the Era of Large Language Models
Figure 3 for Rethinking the Evaluation for Conversational Recommendation in the Era of Large Language Models
Figure 4 for Rethinking the Evaluation for Conversational Recommendation in the Era of Large Language Models

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: