Alert button

Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation

Mar 18, 2023
Yuecong Xu, Jianfei Yang, Yunjiao Zhou, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li

Figure 1 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 2 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 3 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 4 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: