Alert button

Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization

Feb 09, 2023
Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang

Figure 1 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 2 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 3 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 4 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: