Alert button

GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts

Dec 13, 2021
Nan Du, Yanping Huang, Andrew M. Dai, Simon Tong, Dmitry Lepikhin, Yuanzhong Xu, Maxim Krikun, Yanqi Zhou, Adams Wei Yu, Orhan Firat, Barret Zoph, Liam Fedus, Maarten Bosma, Zongwei Zhou, Tao Wang, Yu Emma Wang, Kellie Webster, Marie Pellat, Kevin Robinson, Kathy Meier-Hellstern, Toju Duke, Lucas Dixon, Kun Zhang, Quoc V Le, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Claire Cui

Figure 1 for GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts
Figure 2 for GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts
Figure 3 for GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts
Figure 4 for GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-Experts

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: