Alert button

Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval

Feb 06, 2020
Li Weng, Lingzhi Ye, Jiangmin Tian, Jiuwen Cao, Jianzhong Wang

Figure 1 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Figure 2 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Figure 3 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval
Figure 4 for Random VLAD based Deep Hashing for Efficient Image Retrieval

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: