One-Shot Mutual Affine-Transfer for Photorealistic Stylization

Jul 24, 2019
Ying Qu, Zhenzhou Shao, Hairong Qi


  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Trajectory Segmentation and Promoting of Multi-Modal Surgical Demonstrations

Oct 01, 2018
Zhenzhou Shao, Hongfa Zhao, Jiexin Xie, Ying Qu, Yong Guan, Jindong Tan

* 7 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper