Alert button

DaReNeRF: Direction-aware Representation for Dynamic Scenes

Mar 04, 2024
Ange Lou, Benjamin Planche, Zhongpai Gao, Yamin Li, Tianyu Luan, Hao Ding, Terrence Chen, Jack Noble, Ziyan Wu

Figure 1 for DaReNeRF: Direction-aware Representation for Dynamic Scenes
Figure 2 for DaReNeRF: Direction-aware Representation for Dynamic Scenes
Figure 3 for DaReNeRF: Direction-aware Representation for Dynamic Scenes
Figure 4 for DaReNeRF: Direction-aware Representation for Dynamic Scenes

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: