Alert button

PAC Learnability under Explanation-Preserving Graph Perturbations

Feb 07, 2024
Xu Zheng, Farhad Shirani, Tianchun Wang, Shouwei Gao, Wenqian Dong, Wei Cheng, Dongsheng Luo

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: