Alert button

Hierarchical Large Language Models in Cloud Edge End Architecture for Heterogeneous Robot Cluster Control

Feb 16, 2024
Zhirong Luan, Yujun Lai, Rundong Huang, Yan Yan, Jingwei Wang, Jizhou Lu, Badong Chen

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: