Alert button

Density Matters: Improved Core-set for Active Domain Adaptive Segmentation

Dec 15, 2023
Shizhan Liu, Zhengkai Jiang, Yuxi Li, Jinlong Peng, Yabiao Wang, Weiyao Lin

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: