Alert button

Exploration of visual prompt in Grounded pre-trained open-set detection

Dec 14, 2023
Qibo Chen, Weizhong Jin, Shuchang Li, Mengdi Liu, Li Yu, Jian Jiang, Xiaozheng Wang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: