Alert button

Mirror-Yolo: An attention-based instance segmentation and detection model for mirrors

Feb 17, 2022
Fengze Li, Jieming Ma, Zhongbei Tian, Ji Ge, Hai-Ning Liang, Yungang Zhang, Tianxi Wen

Figure 1 for Mirror-Yolo: An attention-based instance segmentation and detection model for mirrors
Figure 2 for Mirror-Yolo: An attention-based instance segmentation and detection model for mirrors
Figure 3 for Mirror-Yolo: An attention-based instance segmentation and detection model for mirrors
Figure 4 for Mirror-Yolo: An attention-based instance segmentation and detection model for mirrors

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: