Virtual-to-Real: Learning to Control in Visual Semantic Segmentation

Oct 28, 2018
Zhang-Wei Hong, Chen Yu-Ming, Shih-Yang Su, Tzu-Yun Shann, Yi-Hsiang Chang, Hsuan-Kung Yang, Brian Hsi-Lin Ho, Chih-Chieh Tu, Yueh-Chuan Chang, Tsu-Ching Hsiao, Hsin-Wei Hsiao, Sih-Pin Lai, Chun-Yi Lee

* 7 pages, accepted by IJCAI-18 

  Access Model/Code and Paper